Z jednání zastupitelstva obce , které se konalo v pondělí 25.7.2010 v 19,00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Újezdci.

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů
Omluven: Jan Huryta
Ověřovatelé: Pavel Černík, Jan Bureš

Jednání zahájila a řídila starostka s tímto schváleným programem:

 1. Zápis z minulé schůze

 2. Kandidátka na volby do zastupitelstva obce

 3. Pořízení změny Územní ho plánu č. 1

 4. Schválen í rozpočtového opatření č. 7

 5. Uzavření dohody o provedení práce s Ing. Milanem Vyjídáčkem k výkonu územně-plánovací činnosti

 6. Informace o uzávírání smluv s ČEZem a majiteli nemovitostí na rekonstrukci NN

Zastupitelstvo po projednání:

 • Ad 1/ Zápis z minulé schůze- bez připomínek

 • Ad 2/ Zastupitelstvu byla předložena kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů s názvem – Náš Újezdec . Zmocněncem určena Hana Dostálová a předložená petice na jejich podporu. Kandidátka je sedmičlenná.

 • Ad 3/ Po jednání se ZD Morašice a Odborem územně plánovacím pro výstavbu bioplynové stanice bude výhodnější k Územnímu plánu obce zpracovat pořízení změny č. 1.

 • Ad 4/ Zastupitelstvo schválilo vlastní rozpočtové opatření č. 7

 • Ad 5/ Obec uzavřela dohodu o provedení práce s Ing. Milanem Vyjídáčkem k výkonu územně – plánovací činnosti a určilo starostku Hanu Dostálovou spoluprací na pořízení změny č. 1 ÚPO s pořizovatelem.

 • Ad 6/ Projektant Ing. Vladimír Bezděk doručil na obecní úřad smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen pro akci Újezdec – rekonstrukce NN. Zastupitelstvo bude spolupracovat při sepisování smluv.

Hlasování: Přítomní zastupitelé schválili projednávané body všemi hlasy.

Zapsala : H. Dostálová

Ověřili: Jan Bureš
Pavel Černík

starosta obce místostarosta
Hana Dostálová Pavel Černík